آنژیوپلاستی

ercutaneou5 (Coronary Interwention5 (PCI) (Angloplasty, Athe rectomy, limitra Coronary Stenting)

تعریف PCI یک گروه از تکنیکاهایی است که جهت باز کردن شریان های کرونرگی تنگما مورد استفاده قرار می گیرد. در هر یک از این تکتیکها یک کاتتر در داخل شریان ناحیه اینگوئینال قرار می گیرد. آنژیوپلاستی عروق کرونری از راه پوست (PTCA) اولین روش مورد استفاده بوده است. امروزه مداخلات شامل آثر کتومی چرخشی، آترکتومی مستقیم آئرکتومی و آسپیره کردن پلاک به داخل کاتتر، قرار دادن استنت داخل عروق کرونر و آنژیوپلاستی با کمک لیزر است. PTCA (آنژیوپلاستی عروق کرونر از راه پوست)، پروسیجر غیرجراحی و تهاجمی است که کاتتری که نوک آن بالون قرار گرفته را معمولا از طریق شریان کشاله ران وارد می کنند. تحت فلوئوروسکوپی کاتتر به نواحی خاصی از شریان های کرونری قلب که به وسیله پلاک های آترواسکلروزی تنگ شده، فرستاده میشود و بالون برای مسطح کردن و قشردن پلاک باد می شود که در نتیجته باعث رسیدن خون و اکسیژن بیشتری به بافت ها می شود. آنژیوپلاستی با کمک لیزر شامل استعمال اشعه ی لیزر بر روی عروق مسدودشده به

منظور باز کردن عروق و برقراری دوبارهی جریان خون است. آترکتومی، پروسیجری جهت خارج کردن پلاک از عروق کرونر است.

1. Elettraction atherectomy

 

________________

۵۵۲ ملا خاله بر روی تسریان هامی کرونری //PC) "ر راه پوست

آترکتومی چرخشی: استفاده از یک مته با سرعت بالا است که به انتهای کاتتری که

در شریان اینگوینال قرار گرفته است و به سمت شریان های کرونری تنگ هدایت

شده است، متصل می شود. مته پلاک را به قطعات میکروسکوپیک خرد می کند و

قطعات ریز جذب گردش خون می شود.

• آترکتومی مستقیم: استفاده از یک بالن در کنار یک کاتتر است که پلاک را به داخل

شیار هدایت کرده و سپس پلاک خرد شده و به داخل کاتتر آسپیره می شود.

• آترکتومی آکسترکشن استفاده از یک کاتتر مخصوص جهت تحریک و آسپیره کردن

پالاک به داخل کاتتر است.

قرار دادن استنت در داخل عروق کرونر، یک پروسیجر تهاجمی و غیرجراحی است که یک کاتتر به همراه یک استنت از داخل شریان اینگوینال عبور داده می شود. تحت فلوئوروسکوپی کاتتر به سمت شریان کرونری تنگ حرکت کرده و استنت در آن مکان قرار میگیرد. استنت، رگ تنگ شده را باز کرده و از بسته شدن دوباره آن جلوگیری می کند. انواع متعددی از استنت (مثل استنتهای مشا، استنتهای لولهای استنتهای فنری ، استنتهای حلقه ای، استنتهای چندشکلی) استفاده می شوند، استنت های دارویی از ایجاد بافت اسکار در داخل استنت جلوگیری می کنند.

ه قرار دادن استنت داخل شریان کرونری: برخی مواقع یک لوله توری خیلی کوچک

سیمی در شریان کرونری قرار داده شده و به منظور جلوگیری از انسداد مجدد شریان

کرونری، آن را همان جا باقی می گذارند.

اند یک ایسیسیون ها ه شریان کرونری که کاملاً و یا تقریباً انسداد یافتهاند و باعث ایسکمی یا انفارکتوس

می شوند.

علل و عوامل خطر

ناتوانی برای اتساع شریان های کرونری

خونریزی یا هماتوم در ناحیه ی کشالهی ران، عفونت

پارگی یا جدا شدن شریان (های) کرونری

حمله مغزی

ایست قلبی

ایجاد لخته (در پا یا شریان کرونری)

نفروپاتی ناشی از مادهی حاجب

|EE عوارفر خطرناک: انفارکتوس میوکارد

آموزش های قبل از پروسیجر

• توضیح پزشک در مورد پروسیجر و علت آن را مرور کنید.

ه بیمار را تشویق کنید سؤالاتش را بپرسد و در مورد ترس ها و اضطراب هایش صحبت

کند.

 

________________

مابخانه بر روی تسرانهای گاعیونیکی از آPC) اثر ماه پوست ۵۵۳

مروری یر مراقبتهای قبل از پروسیجر

مبحث «کاتتریزاسیون قلبی» را ببینید. به بیمار در مورد تکمیل فرم رضایت نامه توضیح دهید.

مروری بر مراقبت های پس از پروسیجر

توضیح دهید که ممکن است غلاف کاتتر وارد شده پس از پروسیجر در محل باقی گذارده شود و در این صورت بیمار باید برای مانیتورینگا مداوم ۱۰ تا ۳۶ ساعت در واحد مراقبتهای کروتری بستری شود، بر اهمیت این که بیمار باید به صورت مسطح در تخت استراحعت کند، تأکید کنید. توضیح دهید که ممکن است سر تخت فقط برای صرف و عده های غذایی و فقط در مواردی که غلاف کاتتر در محل باقی گذاشته شده، ۱۵ درجه بالا آورده شود. بیمار را اگاه کنید که ممکن است پزشک از یک مسدودکننده ی عروقی از قبیل Angiu-Seal برای تعیین رگ استفاده کند و دیگر غلافی در محل ورود کاتتر وجود نخواهد داشت. به بیمار تاکید کنید پایی که کاتتریزاسیون شده را راست نگه دارد و به بیمار بگویید برای یادآوری ممکن است از ایندهای نازکی استفاده شود تا حرکاتش محدود گردد، توضیح دهید که به طور مکرر علایم حیاتی، ناحیه کشاله ران، نبضل، درجه حرارت و رنگ پا بررسی خواهد شد. بیمار را آگاه کنید که ممکن است در طول شب، از سوند ادراری و یا سوند کاندومی استفاده شود. توضیح دهید که هیدراسیون داخل وریدی، در طول شب ادامه خواهد یافت. روش برداشتن غلاف را شرح دهید. توضیح دهید که این کار ممکن است بلافاصله بعد از اتمام پروسیجر انجام شود و یا ۶ تا ۱۲ ساعت پس از پروسیجر انجام خواهد شد. ابتدا برای مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به وسیله ی دست یا کلامپ C مخصوص و یا Op ا8-FT11 فشاری به ناختیبههای کشسالههای را اعمال خواهد شد تا این که نشا تدا از خونریزی وجود نداشته باشد و سپس یک کیسه شن ۵ پوندی برای ۶ تا ۸ ساعت در محل کشاله ران قرار میدهند و بعد بیمار برای ۶ تا ۸ ساعت به صورت صاف و مسطح در تخت استراحت کرده و در طول شب نیز وضعیت استراحت در تخت حفظ شده و به صورت مکرر علایم حیاتی و نبض های یایی کنترل و کشاله ی ران، چک خواهد شد. توضیح دهید که معمولاً پس از بیرون آوردن غلاف و پایدار شدن وضعیت بیمار او را از بخش لاCC منتقل می کنند. بیمار را آگاه کنید که احتمالاً صبح روز بعد به او اجازه می دهند از تخت خارج شود. اگر بیمار در حال گرفتن هیارین داخل وریدی است، ممکن است از تخت خارج شود، قدم بزند و روی صندلی بنشیند؛ سوند ادراری بیمار خارج خواهد شد. توضیح دهید. که بیمار صبح بعد از پروسیجر مرخصی خواهد شد.

ختم مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند،

 

________________

۵۵۴ ملا خاله بر روی نسارینها می کرونبرگ ( آP" به پوست

به سطح درک بیمار از یافته ها را مرور کنید.

علایم هشداردهنده

= هشدار= علایم و شکایاتی را که باید به پزشکا و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

به عفونت: قرمزی، تورم، گرمی در لمس، ترشح چرکی

به خونریزی فعال کشاله ران یا هماتوم ناحیه کشاله ران که در حال بزرگ شدن است. کرختی و بیحسی، سوزن سوزن شدن، سردی و یا سیانوز اندامی که کانتریزاسیون

• .شله است درد سینه غیرقابل تسکین و کوتاهی نفس نبض نامنظم سبکی سر، سرگیجه ییلسعت

آموزشهای ویژه

به توضیح دهید که ممکن است باند روی محل ورود کاتتر تعویض شود و شاید یک یا

دو روز بعد دیگر به آن نیاز نباشد. بیمار را آگاه کنید در صورت خونریزی ناحیه کشاله ران فورا باید بر روی محل فشار وارد کند، در وضعیت مسطح دراز بکشد و در اسرع وقت با پزشک تماس بگیرد.

داروها

به هدف، مقدار زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. توضیح دهید در صورتی که برای بیمار استنت گذاشته شود، درمان ضد پلاکتی مثل تیکلوپیدین (نیکلید) یا کلوپیدو گرال (پلاویکس) برای ۴ تا ۶ هفته انجام می شود که مدت زمان تجویز دارو بستگی به نوع استنت مورد استفاده دارد.

فعالیت بیمار را تشویق کنید، با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتهایش، در مورد توانایی ها و محدودیت های خود صحبت کند. برای بیمار شرح دهید که تا یک هفته بعد از پروسیجر یا تا زمانی که پزشک تو عبیه

کرده از بلند کردن اجسام سنگین تر از ۱۰ پونده ورزش های سنگین، زور زدن هنگام اجابت مزاج و روابط جنسی خودداری کند. به بیمار بگویید اجازه دوش گرفتن و حمام کردن را دارد، ولی از آب خیلی داغ نباید استفاده شود.

رژیم غذایی ه در صورت توصیه پزشک، تأکید کنید که از مصرف الکل خودداری کند.

مراقبت پیگیری

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید بیمار نام و شماره

تلفنهای ضروری را دارد. به بیمار اموزش دهید که در زمان ملاقات با پزشک لیستی از داروهای مصرفی خود را همراه داشته باشد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید