پروستا تکتومی

تعریف: پروستا تکتومی، برداشتن یک قسمت یا تمام غده ی پروستات به منظور کاهش دادن انسداد جریان ادراری است. رزکسیون پروستات از طریق پیشابراه (TURP)، برداشتن قسمتی از پروستات بزرگ شده به وسیله ی وسایلی مثل سیستوسکوپ یا رکتوسکوپ که از طریق پیشابراه کار گذاشته میشود، می باشد، بیمار پیحسی نخاعی یا بیهوشی عمومی دریافت میکند و برای ۳ روز یا بیشتر در بیمارستان بستری می شود. پروستا تکتومی لیزری، انتقال اسکوپ لیزری از طریق پیشابراه به منظور جدا کردن بخشی از پروستات میباشد و برای آن بیمار تحت بیهوشی عمومی یا بیحسی نخاعی قرار می گیرد. پذیرش در روز جراحی بیمار انجام گرفته و معمولا بیمار یک شسب در بیمارستان بستری می شود. پروستا تکتومی باز، جراحی برداشتن بخشی از پروستات، از طریق برش پایین شکم یا برش پرینه است که این روش به دلیل پروستات بزرگ و یا عوارضی از قبیل سنگهای ادراری عود کننده، دیورتیکولی مثانه، مفصل هیپ غیرمتحرک یا سرطان موضعی انجام می شود. پروستا تکتومی رادیکال برداشتن تمام پروستات شامل کپسول پوشاننده پروستات و مجاری داخل آن از طریق برش جراحی پایین شکم میباشد. هنگامی کپسول برداشته میشود که تشخیص سرطان باشد.

انده بکابل بسیون هلا

• هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BTH) سرطان پروستات

 

________________

۵۸۰ پرینستان کنرمی

از دست دادن خون بی اختیاری استرسی تشکیل لخته در ساق پا یا محلی دیگر انزال معکوس

خروج فطره قطره ادرار

ناتوانی جنسی ایلئوس پارالیتیک (ایلئوس فلجی)

ندرت

بابونععیت تا عفونت: تب، لرز، قرمزی، حساسیت در لمس محل برش جراحی

Eid عوارض خطرناک: خونریزی

آموزش های قبل از پروسیجر

• توضیح پزشک در مورد پروسیجر و علت آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا سوالاتش را بپرسد و ترس ها و اضطراب هایش را بیان کند. نیاز به گرفتن رضایت آگاهانه برای جراحی، بیهوشی و ترانسفوزیون خون را توضیح دهید. در صورتی که درمان بر باروری فرد اثر می گذارد، با بیمار در مورد بانک اسپرم

فروری بر مراقیت های قبل از پروسیجر بیمار را آگاه کنید که آزمایشات روتین خون و ادرار، عکس برداری رادیولوژیکی از قفسه سینه و الکتروکاردیوگرام انجام خواهد شد. توضیح دهید که در صورت نیاز، شب قبل از عمل برای آمادگی روده انما انجام خواهد شد. به بیمار آموزش دهید تا شب قبل از عمل با صابونهای ضدباکتری (به عنوان مثال len8 Safe guard DialنبHibis) خود را بشوید و دوش بگیرد. نیاز به NP0 بودن از نیمه شب قبل از عمل را شرح دهید. اختمال این که ممکن است شب قبل از عمل موهای ناحیه پوبیس تراشیده شود را ذکر کنید. توضیح دهید که ممکن است برخی از پروسیجرها بر عملکرد جنسی تاثیر بگذارد. یا RPلاT" یا پروستا تکتومی باز: ممکن است هنگام انزال مقدار بیشتری منی وارد متانه شده و مقدار کمی از پیشابراه خارج شود (انزال معکوس)، باعث ناتوانی جنسی نمی شود، بر روی باروری فرد تأثیر میگذارد. پروستانکتومی رادیکال: بسته به وسعت جراحی و این که در حین جراحی اعصاب حفظ شده و یا قطع شده باشند، بر روی عملکرد انزال تأثیر می گذارد. پروستا تکتومی از طریق لیزر : اغلب عملکرد انزال حفظ می شود، هرچند حجم منی کاهش پیدا میکند.

• در صورت ضرورت، اطلاعاتی درباره ی عدم توانایی حفظ نعوظ الت فراهم کنید.

مروری بر مراقبتهای پس از پروسیجر ه برای مراقبت های عمومی پس از جراحی، مبحث «جراحی شکمی» را ببینید.

 

________________

تپه در سمنان نخ تقریبی ۱ ارش

توضیح دهید که ادرار خونی رنگ (قرمز روشن) خواهد بود و سپس به رنگ چای بدرنگ درآمده و ظرف یک هفته کمرنگتر خواهد شد. به بیمار بگویید که با نشستن و قدم زدن بیش از حد ممکن است ادرار صورتی رنگ شود. توضیع دهید بعد از خارج کردن سوند ادراری ممکن است که بیمار دچار بی اختیاری استرسی یا خروج قطره قطره ادرار شود که این حالت را می توان با انجام ورزش های

توضیح دهید که ممکن است به طور مکرر پانسمان تعویض شود و درن پن روز ثابت بماند، به بیمار بگویید که نشستن برای مدت طولانی (بیش از ۲ ساعث) در یک هفته اول می تواند باعث تحریک خونریزی شود. عراقبتهای پس از RPلاT را شرج دهید. شده توضیح دهید که برای ۳ روز یا بیشتر بیمار در بیمارستان بستری خواهد شد. به بیمار را آگاه کنید که پس از جراحی لوله های درناژ (یک سوئد سهراهه ادراری

در پیشابراه برای شستشوی مداوم مثانه) قرار داده می شود. به بیمار بگویید که برای مدتی پس از جراحی از تراکشن (کشش) سوند ادراری استفادهٔ خواهد شد. استفاده از جورابههای الاستیک و یا جورابههای با فشار متناوب هنگامی که بیمار در تخت است، را شرح دهید. بر اهمیت تنفس عمیق و سرفه کردن تأکید نمایید.

مراقبت پس از پروستانکتومی لیزری را شرح دهید. : ، به بیمار بگویید که پذیرش وی در روز آنجام جراحی خواهد بود و نیاز است که

بیمار یک شب در بیمارستان بماند. می توضیح دهید که معمولا به مدت ۵ روز یکا سوند ادراری برای بیمار قرار داده

میشود. مراقبت پس از پروستا تکتومی به صورت باز و رادیکال را شرح دهید، نیز به بیمار توضیح دهید که پذیرش وی در روز انجام جراحتی خواهد بود و نیاز

است که بیمار ۵-۳ روز در بیمارستان بماند. توضیح دهید که ممکن است از لوله های درناژ سوند ادراری برای ۷ تا ۱۰ روز یا بیشتر، سوند سوپراپو بیگ، (فوق عانه، درن پن روز در زیر بافت نزدیک مخل برش جراحی، درن ژاکسون - پرات نزدیک محل برش جراحی استفاده شود.

فق مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفنهای پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. نوع پروسیجر و علت آن را توضیح دهید. لوله ها و سوندهای تخلیه ای که در محل قرار داده می شود را شرح دهید.

علایم هشداردهنده

به بیمار بگویید که در صورت مشاهده علایم خونریزی مثل خونریزی واضح یا وجود

 

________________

۵۸۳ پروتستان کنومی

لخته های خون در سوند و احساس سبکی در سر، اقدامات اورژانسی ضروری است. علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید. انسداد سوند ادراری: احساس پری در مثانه، احساس نیاز به دفع ادرار، اسپاسم مثانه، نشت ادرار اطراف سوند، وجود ادرار کم یا نبودن ادرار در کیسه ی ادراری به مدت ۴ ساعت عفونت: تب، لرز، قرمزی، تورم، ترشح چرکی از تاحیه عمل جراحی عفونت دستگاه ادراری (مباحتمث «سنگ های ادراری» را ببینید). اپیدیدیمیت، به خصوص پس از TURP" (مبحث «اپیدیدیمیت» را ببینید). درد مداوم در منحل عمل جراحی سندرم RPلاT: شروع ناگهانی گیجی و بی فراری یبوست"

اموزش های ویژه چگونگی و محل تهیه ی لوازم ضروری را به بیمار بگویید. به بیمار توضیح دهید ممکن است با توجه به این که سوند ادراری دارد، از بیمارستان مرخصر شود. تسوند ادراری ممکن است تا ۲ هفته بعد از جراحی باقی بماند. هم اهمیت مراقبت از کاتتر برای جلوگیری از خارج شدن آن را برای بیمار توضیح دهید. نحوه ی مراقبت از کاتتر را به بیمار اموزش دهید (مبحث «لیسوند ادراری» را نگاه کنید). نحوه ی مراقبت از سوند ادراری را برای بیمار توضیح داده و روش آن را نشان دهید (مباحت «بسوند ادراری» را ببینید). ورزش های کگل را برای به دست آوردن مجدد کنترل ادرار از طریق تقویت عضلات اسفنکتر و پیشابراه به بیمار آموزش دهید و پس از خارج کردن سوند ادراری، بیمار را به انجام این ورزشها تشویق کنید ( مبحث «بیاختیاری ادراری» را ببینید). به بیمار بگویید هر روز دوش بگیرد و برای تسکین ناراحتی ناحیه ی پرینه استفاده از لگن بتادین را به بیمار پیشنهاد کنید. نیاز به خودداری از استعمال شیاف و یا انجام انما را شرح دهید (مگر این که توسط پزشک تجویز شده باشد). بیمار را تشویق کنید تا سؤالاتش را در مورد عملکرد جنسی خود معطرح کننذ.

تا به بیمار آموزش دهید تا زمانی که پزشک اجازه نداده، از انجام فعالیت جنسی خودداری کند (معمولا ۶ هفته ولی با توجه به نوع پروسیجر انجام شده، این زمان متفاوت است). برای بیمار توضیح دهید که بعد از RPلاT، بسفسی از مردان ممکن است عملکرد جنسی خود را از دست بدهند ولی امکان بازگشت عملکرد جنسی به سطح قبل از جراحی وجود دارد.

:، به بیمار یادآوری کنید که پس از TURP ممکن است دچار انزل معکوس شود.

داروها

به هدف به مقداره زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. به بیمار توصیه کنید که بدون مشورت با پزشک، از مصرف داروهای بدون نسخه خودداری کند.

 

________________

امتیوی ریوی ۵۸۳

فعالیت

بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیت هایش، در مورد توانایی ها و محدودیتهای خود صحبت کند. به بیمار آموزش دهید که برای ۶-۴ هفته از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کند. به بیمار آموزش دهید تا دوره های مکرر استراحت در نظر بگیرد و در صورتی که اجازه داده شده و توسط بیمار تحمل می شود، فعالیتهایش را به تدریج افزایش دهد. به بیمار توصیه کنید از رانندگی در جادههای پردستانداز و رانندگی به مدت طولانی (بیش از ۲ ساعت) خودداری کند. معمولاً رانندگی بعد از جراحی برای بیش از ۶ هفته محدود می شود؛ به بیمار بگویید که در مورد ازسرگیری آن با پزشک صحبت کند.

رژیم غذایی

بیمار را آگاه کنید که رژیم غذایی معمولی یا رژیمی که توسط پزشک برای بیماری اصلی تجویز شده، باید دنبال شود. به بیمار هشدار دهید تا از مصرف الکل خودداری کند. در صورتی که دستور داده شده، به بیمار توصیه کنید از مصرف کافئین (قهوه، چای، کولا) خودداری کند. برای جلوگیری از یبوست و تسهیل حرکات روده، بیمار را تشویق به مصرف رژیم غذایی پرفیبر نمایید. توضیح دهید که زور زدن می تواند باعث خونریزی شود. به منظور دفع ادرار مکرر، بیمار را تشویق کنید که روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب یا آبمیوه بنوشد.

مراقیت روانی - اجتماعی

بیمار، خانواده و مراقبت دهنده را در دسترسی به حمایت عاطفی کمک کنید. بیمار را تشویق کنید احساسات، ترس ها در رابطه با تغییرات ذهنی و عملکرد جنسی خود را بیان کند.

مراقبتهای تکمیلی

بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

ارجاعات

در صورت نیاز، بیمار را در دستیابی به خدمات مراقبت بهداشتی در متزل کمک کنید. لیستی از گروه های حمایتی محلی فراهم کنید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید