اختلال تشنجی

 (Epilepsy) اختلال تشنجی (صرع

تعریف: اختلال تشتجی (صرع)، یک نوع اختلال نورولوژیک مزمن است که با رویداد تکراری هر یک به اشکال گوناگون تشنج مشخص می شود. برخی از اختلالات صرعی دارای جنبه خانوادگی میباشند. تشنج ها، رویدادهای حمله ای میباشند که تخلیه ناگهانی فعالیت الکتریکی غیرطبیعی مغز، باعث ایجاد انقباضات غیرارادی عضلانی می شود که این انقباخسات غیرارادی عضلانی منجر به اختلال در هوشیاری، رفتار، حس و عملکرد اتونومیک می شود. در نیمی از موارد گزارش شده، علت اصلی شناخته نشده است.

طبقه بندی

• - .این تقسیمبندی، بر اساس تقسیمبندی بین امللی صرع است به پارشیال : صرعی که از یک ناحیه ی موضعی در مغز به وجود میاید و باعث علایم

خاص می شود. هم ساده: هوشیاری دچار اختلال نمی شود.

تا حرکتی (ژاکسونیان)

|ع حسی لا روانی حرکتی o کمپلکس : هوشیاری دچار اختلال می شود. ژنرالیزه (عمومی): صرعی که باعث ناهنجاریهای الکتریکی منتشر در مغز می شود و با فقدان هوشیاری در ارتباط است. O تونیک - کلونیک (گراندمال = صرع بزرگ) O ابسنس (پتیت مالی = صرع کوچک)

میو کلونیک

تا کلونیک o آتونیک

علل و عوامل خطر ایدیوپاتیک (بدون علت خاص) تومور مغزی آنومالی های عروقی تروما عفونت: انسفالیت، مننژیت اختلالات متابولیک: هیپوگلیسمی، هیپوکلسمی

الفبا

 

________________

خالله نام مجسمه گرانهسرع)

انار

توکسینها محرومیت از دارو و یا عدم پیروی از رژیم دارویی خستگی، بی خوابی

فلاش های نوزانی

علایم و شکابات

* تعمومی

حرکات غیرارادی و تکراری عضلات

تکان خوردن، ضربه زدن

انقباضات ناگهانی گروههای عضلانی

به هم خوردن پلکها

تکان خوردن صورت

مالچ ملوچ کردن لبهها حرکت های محدود به یک ناحیه و یا حرکت هایی که از یک طرف به طرف دیگر انتشار پیدا می کند.

انحراف چشمها و سر به یک طرف

خاص

تونیک - کلونیک: ۲ تا ۵ دقیقه طول میکشد، 1. فاز تونیکا: سفت شدن بدن از فاز کلونیکا: شل شدن و اسپاسم های عضلانی متناوب

یگر تعلایم

ا: بی اختیاری

|||||||||||| گاز گرفتن زبان

: || سیانوز

;1 تنگی نفس، آپنه با بعد از صرع: خواب به دنبال تشنج کوچک: ۵ تا ۳۰ دقیقه طول میکشد.

تغییر در سطع هوشیاری (ابسنس)

پلک زدن، چرخیدن چشمها، خیره نگاه کردن

?

از:

از:

تو از فل صدمات جسمی (شکستگی، پارگی لب و زبان) اختلال تنفسی صرع پایدار (دوره های حملات صرع تونیک کلونیک ژنرالیزه، مداوم یا صرعهای مشابه بدون بازگشت به هوشیاری در بین حملات)

عوارفال خطرناک: آسپیراسیون

تدستهای تشخقیصبی

ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبیل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید.

CT اسکن MRI

ل:

|

 

________________

گرافی از جمجمه

اکوانسفالو گرام

آنژیوگرافی مغزی

الکتروانسفالو گرام

بررسی ادرار و بررسی شیمیایی سرم (هیپوگلیسمی، افزایش نیتروژن اوره خون، الکل) ( ) گرفتن تاریخچه و معاینات نورولوژیک

درمان

طیبی

• داروشا نی: ضدتشنجها

کاربامازپین (تگر تول) فنی توئین (دیلانتین) باربیتورات ها، فنوباربیتال (لومینال) و پیریمیدون اتوسوکسیمید (زارونتین) مفنی توئین (مزانتوئین) فلامات (قلباتول) گابا پنتین (نورونتین) لاموتریژین (لامی کتال) تریمتادیون (تریدیون) اسید والپروئیک (دپاکین) کلونازپام (کلونویین) دیازپام (والیوم) متاسوکسیمید (کلونتین) لویتراستام (کپرا)

جراحی ه برداشتن کانون به وجود آورنده صرع به رفع علت زمینه ای (برای مثال تومور مغزی) ه تحریک عصب واگ

خاقهٔ مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. نوع اختلال صرع، علل و عوامل تسریع کننده احتمالی آن را توضیح دهید، بیمار و خانواده او را در تشخیص و ثبت علایم نشان دهنده شروع بیماری یا اورا کمک کنید. به بیمار و خانواده ی او کمک کنید تا فعالیت هایی که باعث شروع تشنج می شوند، درک کنند. به بیماران جدید، آموزش دهید که فعالیت هایی که در حرکات تشنجی

 

________________

۶۳۰ اختلالی نشسنجیل مصرع)

آنها دخالت دارند را ثبت کنند.

آموزش های ویژه ه نحوه انجام اقداماتی که در طول صرع بزرگ و پس از آن باید انجام شود را توضیح

لشفیلد+ در طول مدت صرع از مهارکنندههای خرکتی استفاده نکنید. برای جلوگیری از سقوط به آرامی بیمار را کف اتاق قرار دهید.

• .در طول مدت صرع در کنار بیمار بمانید با برداشتن وسایل اطراف و قرار دادن پتو در کف اتاق، از سر بیمار محافظت کنید، به مدت زمان عصرع و نوع فعالیت صرعی توجه کنید. هیچ چیزی در دهان بیمار نگذارید، پس از صرع برای جلوگیری از آسپیراسیون بیمار را به یک طرف بچرخانید و لباسهای تنگ بیمار را آزاد کنید. با پزشک تماس بگیرید و فعالیت صرعی را گزارش کنید. د: به بیمار قوت قلبی بدهید و او را به زمان و مکان آگاه کنید. بنا برای بیمار یک محتیط ساکت فراهم کنید. نحوه ی اقداماتی که در طول صرع کوچک و پس از ان باید انجام شود را توضیح

داغسلاز: در کنار بیمار بمانید و از هیجانی کردن و تلاش برای بیدار کردن بیمار پرهیز

o آگاه باشید که هیچگونه علایم نشان دهنده ی شروع بیماری وجود ندارد و به محضس این که صرع تمام شد، بیمار فعالیت طبیعی خود را از سر میگیرد. به بیمار کمک کنید تا محرک هایی که باعث تسریع فعالیت صرعی می شود (ماننذ فلاش های نورانی، صدای بلند موسیقی) را شناسایی کرده و از آنها خودداری کند. به بیمار توصیه کنید تا درجه حرارت آبگرمکن را کم کند، تا در صورتی که در حین دوش گرفتن و یا حمام کردن دچار عصرع شد، از سوختگی با اب جلوگیری شود. برای کنترل استرس بیش از حد یا هیجان های عاطفی که ممکن است باعث تحریکا صرغ شود، تکنیکهای کنترل استرس و تن آرامی تدریجی (بیوفیدبک، یوگا، مراقبه جهت کاهش اضطراب) را به بیمار آموزش دهید. به بیمار توصیه کنید که تا زمانی که حملات تشنجی متوقف نشده است یا تا زمان توصیه ی پزشک یا پرستار از کار با تجهیزات خطرناک خودداری کند. بیت به بیمار توصیه کنید تا قوانین مربوط به رانندگی را بررسی کند. و در صورت نیاز، بیمار را جهت مشاوره ارجاع دهید.

برای خانمها ه خانم های بیمار را اگاه کنید که ممکن است در طول قاعدگی و حاملگی، فعالیتهای

صرعی افزایش و یا کاهش پیدا کند. این بر اهمیت برنامهریزی حاملگی تأکید نمایید. خطرات همراه با حاملگی را شرح

*شیل

صرع می تواند باعث مرگ جنینی شود. مصرف داروهای ضدصرع حین حاملگی منجر به نقایص مادرزادی در حین تولد می شود. اطلاعاتی را در مورد تنظیم خانواده برای بیمار فراهم کنید و بیمار را به پرسیدن سؤالاتش تشویق نمایید.اختلال تشنجی (صربی) ۶۳۱

درمانهای جایگزین

به بیمار در مورد کنترل استرس و روش های تمدد اعصاب آموزش دهید. به بیمار بگویید که این اقدامات برای کنترل استرس بیش از حد، واکنش های هیجانی و سایر عواملی که در شروع تشنج نقش دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. ( ) تمدد اعصاب از طریق تنفس شکمی، بیوفیدبک 3 خیالپردازی برای کاهش اضطراب

O یوگا

هشدار: به بیمار هشدار دهید که قطع ناگهانی مصرف داروهای ضدتشنج می تواند باعث صرع شود و همچنین عدم مصرف این داروها، یکی از علل شایع حالات تشنجی پایدار است.

هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. بر اهمیت مصرف داروها طبق برنامه و به صورت منظم و عدم قطع مصرف داروها بدون مشورت با پزشک تأکید کنند. نه به بیمار توضیح دهید که فراموش کردن یک دوز دارو می تواند باعث تسریع

فعالیت صرعی در چندین روز بعد شود. به بیمار توضیح دهید که نمی توان داروها را بر اساس نیاز مصرف کرد و عدم وجود فعالیت صرعی به معنی این نیست که مصرف داروها لازم نمی باشد. توضیح دهید که برای جلوگیری از صرع ممکن است نیاز به مصرف مادام العمر داروها باشد. اهمیت حفظ سطح درمانی داروهای ضدصرع، به وسیله بررسی منظم سطح خونی را توضسیح دهید. روش هایی را به منظور کمک در به خاطر آوردن مصرف داروها، کنترل ذخیره دارویی و گرفتن دستور دارویی ۲ هفته قبل از اتمام دوره، برای بیمار شرح دهید. عوارض جانبی داروها که باید به پزشک و یا پرستار گزارش شود را مرور کنید. 3 دوبینی؛ کبودشدگی، خونریزی، زردی

:

{_j

سرگیجه از آنجا که ممکن است نیاز به تغییر دوز داروی مصرفی باشد، به بیمار آموزش دهید تا هرگونه کاهش و یا افزایش وزن را به پزشک و یا پرستار گزارش کند. بر اهمیت خودداری از مصرف نوشیدنی های الکلی و داروهای بدون نسخه همراه با الکل، آسپرین و آنتیهیستامین بدون مشورت با پزشک تأکید کنید، چرا که این گونه مواد می توانند بر قدرت اثر داروهای ضدصرع تأثیر بگذارند. بر اهمیت خودداری از مصرف داروهای شادی آور و غیرقانونی تأکید کنید.

فعالیت

نیاز برای ارزیابی فعالیتها از نظر خطرات بالقوه و داشتن یک دوست هنگام شرکت

 

________________

اختلالی نشسنجی (معماری )

۳۲

در فعالیتهای پرخطر (بالا رفتن از کوه، شنا کردن، دوچرخه سواری) را شرح دهید. نیاز به ادامه کار عادی و سرگرمی روزانه تا حد ممکن تاکید کنید. به بیمار اطمینان دهید که ممکن است سرگرمی و تفریج باعث مهار فعالیت صرعی شود. به بیمار توصیه کنید تا قوانین ایالتی مربوط به رانندگی با اتومبیل را بررسی کند. بر اهمیت داشتن استراحت کافی و اجتناب از خستگی زیاد تأکید کنید، به بیمار توصیه کنید تا مدت زمان تعیین شده توسط پزشک و یا پرستار (برای این که بیماری عاری از حمله صرعی باشد)، از کار کردن با وسایل سنگین و خطرناک خودداری کند. اهمیت خودداری از تحریک بیش از حد بینایی به عنوان مثال بازی های ویدیویی و نشستن در جلوی کامپیوتر برای مدت طولانی) را توضیح دهید.

رژیم غذایی

برای جلوگیری از هیپوگلیسمی، بر اهمیت رژیم غذایی متعادل همراه با وعدههای غذایی با فاصله ی کوتاه در طول روز تأکید کنید. از مصرف مواد تحریک کننده و یا دپرس کننده (کافئین و الکل) خودداری کنید، چرا که محرومیت از این مواد می تواند

باعث تسرخ شود.

مراقبت از افراند منسن

به خانواده و مراقبین فرد مسن توضیع دهید که شروع تشنج در افراد مسن ناشی از ضربه سر یا در ارتباط با اختلالات دیگر مثل بیماری الزایمر، عفونت سیستم عصبی مرکزی یا سکته است و معالجه بستگی به درمان علل اولیه دارد.

مراقبت های روانی - اجتماعی به بیمار کمک کنید تا درک کاملی از اختلال صرع به دست آورد. هرگونه اطلاعات نادرست و خرافات در مورد بیماری را کشف کرده و برای وی روشن کنیس شد. بیمار را تشویق به پرسیدن سؤال نمایید. بر اهمیت بیان احساس شرم، سرافکندگی، اضطراب و ترس در رابطه با اختلال صرع تأکید کنید.

نیاز به خودداری از حمایت بیش از حد را تأکید کنید.

بیمار را تشویق کنید تا در اجتماع باشد. بیمار و خانواده او را تشویق کنید تا جهت کاهش استرس عاطفی و کمک به تطابق در زندگی، در مشاوره های فردی و گروهی شرکت کنند.

مراقبت های پیگیری و ارجا خانت

بر اهمیت ویزیتهای پیگیر برای کنترل کافی فرآیند بیماری تأکید کنید و مطمئن شوید بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. در مورد نیاز به آزمایشات روتین، برای تعیین این که سطوح درمانی داروهای ضدصرع در حد مناسبب حفظ شده است، برای بیمار توضیح دهید. اهمیت پوشیدن نوار هشدار پزشکی و نیز به همراه داشتن همیشگی کارت شناسایی بیماری که در آن نوع صرع و داروها نوشته شده باشد را به بیمار توضیح دهید. زمینه ی ارجاع بیمار به خدمات حمایتی از قبیل «مؤسسه ی صرع آمریکا» را فراهم کنسد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید