تکنیک های انتقال بیمار

|Transfer Techniques

تکنیک های انتقال بیمار

تعریف: پروسیجرهایی هستند که برای جلوگیری از آسیب به بیمار یا فرد مراقبت دهنده، هنگامی که بیماران قادر به حرکت نیستند یا در بیماران بدون کنترل که نیاز به تغییر پوزیشن یا حرکت دارند، استفاده می شود. استفاده صحیح از این تکنیکها، وضعیت صحیح

بدنی مراقبت دهنده و توانایی عملکردی بیمار را توسعه می دهد.

خک مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها تام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. در مورد دستورالعملهای خاص و تجهیزاتی که بیمار نیاز دارد، آموزش دهید. بر اهمیت استفاده از وضعیت و مکانیک مناسب بدن توسط تمامی اعضای خانواده و

 

________________

۷۹۴ تکنیکهای انتقال بیما بر

مراقبت دهنده تأکید کنید. تکنیک صحیح انجام پروسیجر را به بیمار نشان دهید. فرصت کافی جهت تمرین آن را در اختیار بیمار و خانواده ی وی قرار دهید. بیمار را تشویق کنید تا هر اندازه که برایش میسر است، در پروسیجر انتقال کمک کند و نقش فعال داشته باشد.

لوازم مورد نباز ه در مورد وسایل و تجهیزات در دسترس برای جلوگیری از وارد شدن فشار غیر خسروری

به کمر توضیح دهید. به بیمار جهت تهیه ی وسایل و تجهیزات (از قبیل واکر، ویلچر، عصای چهارگوش و کمربند انتقال) کمک کنید.

انتقال از تخت به صندلی مراقبتهای قبل از پروسیجر این تکنیک برای صندلی، ویلچره توالت فرنگی یا صندلی مخصوص جهت دوش گرفتن استفاده می شود. ه به مراقبت دهنده در مورد امنیت تجهیزات قبل از شروع پروسیجر انتقال آموزش دهید. ن» تخت: چرخها را قفل کرده و تخت را به پایینترین حد ممکن بیاورید (مخصوص

تختهای بیمارستان). ویلچر: اگر بیمار را به یک ویلچر منتقل می کنید، خم کردن محل قرارگیری پاها و ققل کردن چرخها را فراموش نکنید. نه صندلی : محل نشیمنگاه صندلی را با یک پد یا پتو یا بالش بپوشانید، یک صندلی در کنار تخمت در مقابل سر تخت یا پایین تخت قرار دهید. صندلی باید در سمتی قرار داده شود که بیمار در آن قسمت بدن نیرو و توان بیشتری داشته باشد. سر تخت باید براساس وضعیت و اولویت بیمار تنظیم شود. نردههای کنار تخت پایین اورده شود.

پروسیجر

• دستورالعمل زیر را به مراقبین بیمار توضیح دهید: O به مراقبت دهنده آموزش دهید که به بیمار کمک کند در حالی که نشسته است، پاهایش را از لبه تخت برای چند دقیقه قبل از پروسیجر انتقال آویزان کند. بیمار را از نظر علایمی مانند درد، اضطراب، رنگ پریدگی، اشکال در تنفسی، ضعف، سرگیجه و سبکی سر و عرق بررسی کند. به بیمار برای پوشیدن کفش راحت و کفشی که لیز نباشد و شر نخورد، کمک کند. اگر به بیمار برای حرکت در لبه تخت کمک می کند، لازم است از یک گمربند انتقال استفاده کند. - سپس به بیمار کمک کند تا بایستده در حالی که گردن، شانه ها، پشت و

هیپ بیمار صاف و در یک خط قرار گرفته است. پاها باید به صورت صاف و مجزا از یکدیگر باشد تا یک تکیهگاه عریض حمایتی برای بیمار فراهم کند.

 

________________

متمایل تبیین تیر ۷۹۵

ما

؛ کمک کننده باید روبروی بیمار و نزدیک او بایستد و زانوها و هیپ را خم کند. به بیمار آموزش دهید که دستش را بر روی شانه ی فرد کمک کننده بگذارد. نه زانوهای فرد کمک کننده باید در مقابل زانوهای بیمار قرار گیرد. به فرد کمک کننده باید دستهایش را زیر شانه های بیمار در برابر قفسه ی سینه قرار دهد و یا اگر از یک کمربند انتقال استفاده می کند، باید دو دستش را پشت بیمار برده و گمربند را بگیرد. مراقبت دهنده باید به بیمار بگوید که موقعی که اماده حرکت شد، اعلام کند تا او هم بتواند کمک کند. به بیمار کمک شود تا به محض اعلام آمادگی بایستد. هنگامی که بیمار ایستاد، به او برای چرخش کمک کند، به گونهای که پشت پاهای او نشیمتگاه صندلی را لمس کند. سپس از بیمار بخواهد که دستانش را روی دسته صندلی قرار دهد که این بستگی به نوع صندلی دارد. بیمار را به آهستگی پایین آورد و روی نشیمنگاه صندلی بگذارد و مطمتن شود که بیمار در وضعیت راحتی قرار دارد.

انتفقال از معندلی به تخت

مراقبت های قبل از پروسیجر این تکنیک ممکن است برای تختهای بیمارستانی یا تختهای شخصی با شیوه خانگی استفاده شود. به ویلچر را در کنار تخت قرار دهید، محل قرار گیری پاها خم شود و چرخها قفل شود. ه اطمینان یابید که چرخهای تخت قفل است و تخت به پایین ترین سطح آورده شده

است. سر تخت باید براساس نیاز، تمایل و وضعیت بیمار تنظیم شود، نردههای کنار تخت در سمت مقابل بالا آورده شود.

پینوسهای جر ه در صورت ضرورت، کمربند انتقال به بیمار بسته شود. ن: به بیمار جهت حرکت به طرف لبه ی صندلی کمک شود. قرد کمک کننده باید

گردن، شانه ها، کمر و پاهایش صاف باشد و در یک خط قرار گیرد. پاها باید به صورت صاف و مجزا از هم باشد تا یک تکیه گاه عریض حمایتی را فراهم کند. کمک کننده باید روبرو و نزدیک بیمار بایستده زانوهایش را خم کنده به بیمار آموزش دهید که دستهایش را روی شانه کمک دهنده قرار دهد. زانوهای فرد کمک کننده باید در مقابل زانوهای بیمار و فقط به سمت خارج زانوهای بیمار باشد. دستها باید زیر شانه های بیمار قرار گیرد و یا اگر از کمربند استفاده می شود، فرد کمک دهنده باید کمربند را با هر دو دست در پشت بیمار بگیرد. به بیمار گفته شود که هر موقع آماده بود، اعلام کند، تا خودش هم با شمارش ۱، ۲، ۳، کمک کند، اگر لازم است، برای افزایش تیروی حرکتی چند مرتبه بیمار را تکان دهید، بعد بیمار را بالا بیاورید تا بایستد (این عمل اغلب برای مواقعی است که بیمار روی یک صندلی راختی نشسته است). هنگامی که بیمار ایستاد، به بیمار برای چرخش کمک کنید تا پشت پاهایش

 

________________

۷۹۶ ناکسیکهای انتقال بیعلر

لبه ی تخت را لمسر کند.

از بیمار بخواهید که دسته هایش را روی تخت قرار دهد، بیمار را به آرامی پایین

بیاورید تا روی تخت قرار گیرد؛ کمربند انتقال را بردارید. 3: به بیمار برای قرار گرفتن در یک وضعیت آرام و راحت کمک کنید.

انتقال از وضعبت ننشسته به و تفسعیت اینستاده

مراقبتهای فیل از پروسیجر در صورتی که بیمار قادر به حرکت است، از پروسیجرهای طرحریزی شده ی فوق در جهت ایستادن، استفاده کند. وسایل کمکی مثل واکر، چوب زیربغل و عصا را در دسترس قرار دهید، به مراقبت دهنده اموزش دهید که بیمار یک کفش راحت و مناسب بپوشد. قبل از این که بیمار بایستد، وسایل کمکی را جهت استفاده در دسترس قرار دهید،

پروسیجر ه تا زمانی که بیمار با سختی و کوشش قادر به ایستادن است، از او حمایت کنید،

• به بیماری که قادر به ایستادن است، آموزش دهید که حتماً راست بایستد و تمامی |- .وزنش را نباید روی واکر یا عصا بیندازد واکر: به بیمار برای گرفتن واکر و ایستادن نزدیک آن کمک کنید. :: بیمار باید واکر را بردارد و به سمت جلو حرکت کند. :: تمامی چهار پایه ی واکر باید روی زمین قرار گیرد و بیمار باید با گامهای

طبیعی به سمت واکر قدم بردارد. از بازوها برای کمک به تعادل و حمایت استفاده کند. اطمینان یابید از این که بیمار اندکی به سمت جلو (نه به سمت عقب) خم می شود. اما عصا: به بیمار کمک کنید که عصا را در دست سمتی که قوی تر است. بگیرد. مچ بیمار باید در حین نگه داشتن عصا صاف باشد و در حدود چند اینچ خارج از انگشت کوچک باشد.

انتقال از ماشین به وینچر مراقبت های قبل از پروسیجر

• در ماشین باید کاملاً باز باشد. پنجره باید پایین آورده شود تا یک سطح محکم و باثبات را ایجاد کند.

پروسلینجرل

ه از یک تکنیک مناسب انتقال پیروی کنید. محل قرار گیری پاها در ویلچر باید از آن جدا شود. به مراقبت دهنده آموزش دهید که به یک سمت بایستد و سپس به بیمار برای جابهجا شلدان کمک کند.

از سر بیمار هنگامی که به ماشین داخل یا از ماشین خارج می شود، حمایت و محافظست

کنسد.

به بیمار برای بستن کمربند ایمنی کمک کنید.

 

________________

آن به با "وله (تعال به می روند می ۷۹۷

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید