سرطان ریه

سرطان ریه برونکوژنیک ) (ung Cancer (Bronchogenic

تعریف: سرطان ریه، عامل اصلی مرگ های ناشی از سرطان در بین مردان و زنان است. تقریباً ۸۰٪ از تومورهای ریه در ارتباط با مصرف سیگار می باشد، عوامل مؤثر شامل قرار گرفتن در معرض مواد کار سینوژن و الوده کنندههای صنعتی هوا، استعداد ژنتیکی و کمبود ویتامین A میباشد. انواع سرطانهای ریه شامل سرطان سلول های غیر - کوچک، ریه که معمولاً با جراحی درمان می شود و شامل سلول اسکو اموس (ایدر موئی)، آدنوکارسینوما و سلول های بزرگ افتراق نیفتاده است و سرطان سلول های کوچک ریه یا سرطان سلولاوت که سرطانی مهاجم ولی بسیار حساس به شیمی درمانی و پرتودرمانی میباشد.

علایم و نشانه ها

سرفه مزمن

تغییر در میزان یا بوی خلط

کوتاهی نفس

عفونت دستگاه تنفس فوقانی

درد خفیفا سینه

خستگی

مفاصل دردناک

فشردگی قفسه ی سینه

علایم بعدی وجود خون در خلط چماقی شدن انگشتان از دست دادن وزن پلورال افیوژن (جمع شدن مایع در فضای جنبی )

تا ادم صورت و گردن

3: فلج دیافراگم خشونت صدا درد، کرختی و بی حسی بازوها و شانه

عوارضر

سندرم ورید اجوف فوقانی سندرم های پارانئوپلاستیکم: هیپرکلسمی، درماتو میوزیت، انگشتان چماقی، سندرم

1. Noh small cell lung cancer 2. Simall Cell tung Cancer 3, 0at Cell Cancer

کوشینگ، آنمی، انعقاد منتشر داخل عروقی

Et عوارض خطرناک: سندرم ورید اجوف فوقانی

تست های تشخیصی

 به هر یک از پروسیجرها، هدف، احساسات طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید. شده برونکوسکوپی، مدیاستینوسکوپی، توراسنتز و سیتولوژی خلط: برای تشخیص وجود تومور یا سلولهای بدخیم عکس از قفسه ی سینه: برای تعیین محل و اندازه تومور توموگرافی کامپیوتری و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی: برای تعیین اندازه ی و دانسیته دقیق و تهاجم تومور یا فشردگی عروق خونی بیوپسی بافتی (اسکالن، غدد لنفاوی بالای کلاویکول، مغز استخوان): به منظور تشخیص وجود سلول های بدخیم تستهای عملکرد ریوی: برای بررسی اثر تومور بر روی ظرفیت حیاتی توموگرافی کامپیوتری، اسکن اولتراسوند، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی: برای یافتن شواهدی از بیماری متاستاتیک

طبی ه درمان نته پرتودرمانی امواج خارجی

برادی تراپی (قرار دادن مواد پرتوزا و یا کاشت آنها در بافت نزدیک تومور برای آزاد

کردن آهسته پرتو به تومور : برادی تراپی داخل برونش توسط ایریدیوم ۱۹۲)

ت؛ لیزر درمانی داخل برونشی (فتودینامیک درمانی)

ت: اسکلروز بسی: درمان پلورال افیوژن (تجمع مایع در فضای جنبی )

: شیمی درمانی

برای سرطان سلول های غیر کوچک پیشرفته ریه:

نام VdP (وین دسین، سیس پلاتین)

مت V b P (وین بلاستین، سیس پلاتین) کاربو پلاتین یا سیس پلاتین در ترکیب با با کلی تاکسول دو کتاسل به تنهایی یا در ترکیب با ژمسی تابین CAMP (سیکلوفسفاماید، دوکسوروییسین، متوتروکساته پروکار بازین) ۱ )می تومایسین، وین بلاستین، سیس پلاتین( MVb|P بازدارنده تیروزین کیناز فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR-TKI: مثل جفیتینیب 16 -PtVP (اتوپساید [16-VP، سیسیلاتین) CAP (سیکلوفسفاماید، دوکسوروبیسین، سیس پلاتین) CBP (سیکلوفسفاماید، بلئومایسین، سیس پلاتین) FoMi (۵ - فلواوراسیل، وین کریستین، میتومایسین C)

| Gefitinib

C؛ وینور لبین به صورت تک دوز و یا در ترکیب با با کلی تاکسل (تاکسول)

برای سرطان های سلول های کوچک ریه:

م: CA۷ (سیکلوفسفامایله دوکسور و بیسین، وین کریستین)

، CEA (سیکلوفسفامایده انوپساید، دوکسور و بیسین)

CE۷ (سیکلوفسفاماید، اتوپساید، وین کریستین) EVAC (اتوپساید، وین کریستین، دوکسور و بیسین، سیکلوفسفاماید) هانسنز (سیکلوفسفاماید، لوموستین، وین کریستین، متوتروکسات) هانسنز VP (سیکلوفسفاماید، لوموستین، وین کریستین، اتوپساید)

نوع VP-16-FP اتوپساید، تسیس پلاتین)

• تعدیل کننده های پاسخ زیستی

جراحتی به اندیکاسیون ها نه درمان انتخابی برای بیماران با N SCLC ۹: برداشتن تومور اولیه و ثانویه محدود و قطع غدد لنفاوی (رزکسیون غدد لنفاوی) نه رزکسیون وسیع برای بیماری گسترده

• پروسیجرها نه توراکوتومی: برش جراحی دیوارهی قفسه ی سینه، به دست اوردن بیوپسی از

نمونه های بافتی، رزکسیون محدود ریوی (سگمنتال، گوهای)

نام لوبکتومی: برداشتن لوب ریه و غدد لنفاوی ناحیه پنومونکتومی: جراحی برداشتن یک ریه کامل 2. رزکسیون وسیع: برداشتن دسته جمعی قسمتهایی از دیواره ی قفسه ی سینه،

تنه مهرهایی، دهلیز چپ و دیافراگم

فتق مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

ه آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره

تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. به مبحث جراحتی توراسنتز نگاه کنید. به میحتی پرتودرمانی نگاه کنید. به مباحتیث شیمی درمانی نگاه کنید. توضیح پزشک در مورد نوع سرطان و درمانهای تجویز شده را مرور کنید. از توضیحاتی همراه با تصویر به منظور شناسایی محل تومور استفاده کنید. عملکرد تنفسی را به منظور بررسی نیاز به اکسیژن درمانی در منزل ارزیابی کنید. بیمار را تشویق کنید تا در مورد احساسات و نگرانی هایش را در رابطه با پیش آگهی بیماری و تغییر در سبک زندگی صحبت کنید و سؤالات خود را بپرسد. طرح کلی پروتکل های درمانی تجویز شده را برای بیمار نشان دهید و در مورد طول درمان، نتایج و برآیندهای مورد انتظار توضیح دهید. بر اهمیت عدم استفاده از سیگار و فراوردههای تنباکو تأکید نمایید. در صورت نیاز بیمار را به برنامه های ترک سیگار ارجاع دهید. رژیم غذایی و تغذیه ی روزانه را ارزیابی نمایید.

 

________________

۴۵۸ سرطان ریه (برونکورنیک )

علایم هشداردهنده علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید. درد بازوها و یا شانه اشکال در حافظه

شستگ از دست دادن وزن افزایش سرفه و خلط خونی (هموپتزی)

داروها

ه هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، مرور کنید.

فعالیت

ه برای بیمار در مورد اعمال هرگونه محدودیت ناشی از بیماری در زندگی توضیح دهید.

• اهمیت ورزش روزانه را در حد تحمل و فعالیت متناوب همراه با دورههایی استراحت را توضیح دهید.

رژیم غذایی

• بیمار را اموزش دهید رژیم غذایی پرپروتئین و پرکالری مصرف کند.

روشهای دیگر درمانی

• از آنجایی که برخی از درمان های مکمل یا جایگزین ممکن است مضر بوده و با داروهای تجویزی بیمار تداخل داشته باشند، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این درمان ها با پزشک و یا پرستار خود مشورت کند. به عنوان مثال، پارمایی از گیاهان دارویی ممکن است کارسینوژنیک باشند (مثل کالاموس و ساسافراز نوعی درخت آمریکایی که پوست آن را دم می کنندا). به بیمار آگاهی دهید که پارهای از درمان های مکمل در بهبود علایم درد و عوارض جانبی شیمی درمانی و رادیوتراپی مؤثر هستند.

تن آرامی دعا و تزکیه ی روح یوگا تجسم سازی هدایتشده بیوفیدبک ماساژ (کمک کننده جهت کاهش اسپاسم و انقباضات عضلانی) طب سوزنی (کمک کننده در رفع تهوع و کوتاهی تنفس)

مراقبت از افراد مسن مطمئن شوید که بیمار و خانواده ی او در مورد درجه و نحوه ی دست اندازی سرطان آگاهی دارند و توضیح دهید که میزان پاسخ به درمان، بیشتر بستگی به وضعیت عملکردی بیمار دارد تا سن او،

li، Sassafras

 

________________

نموبیوس" مریمن نوزر سیستمیک، ۴۵۹

تو ضیح دهید که اگرچه شیمی درمانی روش مطمئنی در افراد مسن است، اما تغییرات مربوط به سن در کبد و جریان خون و ذخایر متابولیکی بر روی متابولیسیم دارو اثر گذاشته و باعث عوارض جانبی بیشتر می شود. عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی تجویز شده را با بیمار و خانواده و مراقبین او مرور کنید و تأکید کنید که جهت تنظیم دوز، عوارض جانبی را به اطلاع پزشک یا پرستار برساند. توضیح دهید که اگرچه بیماران مسعون ناتوان هستنده ولی رادیوتراپی را به خوبی تحشتمل می کنند، مراقبین و خانواده بیمار را تشویق کنید تا حد امکان استقلال بیمار را حفظ کنند. در صورتی که بیمار تمایل دارد که در خانه بماند، او را تشویق کنید تا از سرویسهای اجتماعی و مراکز ارایه ی مراقبت در منزل جهت آمادهسازی غذا، رساندن بیمار به مراکز درمانی استفاده کند.

مراقبتهای روانی - اجتماعی بیمار را تشویق نمایید تا در مورد احساسات و ترس های خود در رابطه با بیماری و پیش آگهی آن صحبت کند. بیمار را تشویق کنید تا در مورد احساس عجز و ناکامی خود صحبت کند. جهت کمک به بیمار و خانواده او برای تطابق با بیماری، مشاوره را توصیه کنید. در مورد گروههای حمایتی و مشاوره اطلاعات لازم را در اختیار بیمار، خانواده و نیز مراقبین او قرار دهید. بیمار و خانواده ی او را تشویق کنید تا جهت کاهش استرس های عاطفی و کمک به احساس رضایت در زندگی در مشاوره های فردی و گروهی شرکت کنند، مراقبین بیمار را تشویق کنید تا در مورد احساسات خود در رابطه با بیماری، ناتوانی و اثرات آن بر زندگی شان صحبت کنند.

مراقبتهای پیگیری

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد.

ار حجایگان

ه بیمار را برای دسترسی به خدمات ارجاعی مانند انجشمن سرطان و آنجشمن ریه کمک کنید، این ارگان ها میتوانند اطلاعات، گروههای حمایتی و تجهیزات مورد نیاز را برای بیمار فراهم نمایند.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید