سنگهای ادراری

سنگهای ادراری سنگ کلیه با نفر ونسنتی از بدس

UIrolithiasils (Kldney Stones, Reinhall Calculi, Nephrolithiasis)

تعریف: سنگاهای ادراری، تشکیل غیرطبیعی سنگ در کلیه یا دستگاه ادراری را گویند. این سنگها از نمک و مواد معدنی ادرار تشکیل می شوند. سنگهای کلیه براساس ترکیب طبقهبندی می شوند: کلسیم، اسید اوریک، فسفات، اگزالات، استروویت. این سنگ ها در اندازه متفاوت هستند و ممکن است به صورت تکی یا چندتایی باشند. سنگهای ادراری

به طور شایعی در مردان ۳۰ تا ۵۰ ساله ایجاد می شود،

علل و عوامل مؤثر

زمینه خانوادگی

جنس: ابتلای خانمها به برخی از سنگها، بیش از آقایان می باشد (به عنوان مثال،

سنگ های شاخ گوزنی).

رژیم غذایی سرشار از کلسیم، اگزالات ها و اوریک اسید

دهیدراتاسیون

منطقه جغرافیایی: جنوب شرقی ایالات متحتاده

شغل: کار کردن در نواحی صنعتی، کارگران نساجی (پنبه) و کار در وضعیت نشسته

عفونتهای ادراری مکرر

حالت هایی که باعث استاز ادراری می شوند:

ما بی حرکتی (فلجی)

C ناتوانی برای تخلیه کامل مثانه

8 تا توانی برای دفع ادرار

حالتهایی که باعث ایجاد هایپرکلسیوری (افزایش کلسیم در ادرار) می شوند؛

مت هایپرپاراتیروئیدیسم، اختلال عملکرد کلیوی، سرطان استخوان، مولتیپل میلوم

سرطان پستان همراه با متاستاز عفونتهای ادراری؛ پاتوژنهای باکتریال تولید کننده ی اوره از سودوموناسی

کلبسیال، گونههای پروتئوس)

استفاده طولانی مدت (چند سال) از کاتترهای دایمی

د: انحراف مسیر ادراری

در نقرس

علایم و شکایات

• شروع ناگهانی درد کولیکی که معمولاً از پهلو شروع شده و سپس به کشالهی ران و

 

________________

ماهنگی های "داری (سنگ کلیه با تقریبیانیا ریسی) ۶۹۵

پایین کمر انتقال مییابد. تهوع و استفراغ بی قراری شدید نابهنجاری های ادراری * ادرار تیره عدم وجود ادرار یا ادرار مختصر هماچوری رسوب ادرار (اجسامی شبیه شن)

عوارضر

عفونت مجاری ادراری هیدرونفروزیس نارسایی کلیوی انسداد ادراری

EH عوارض خطرناک: سپسیس

تست های تشخیطیسی

• هر پروسیجر، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید. این گراقی از کلیه جالب، هماند (BلاK) نیز اسکن توموگرافی کامپیوتری همراه با ماده حاجب: برای نشان دادن محل سنگ

و انسداد پیلو گرام یا اوروگراش ذاخل ورید پیلوگرام رتروگراد ازمایش خون: به منظور تعیین وجود عناصر (کلسیم، فسفر و اسید اوریک) و

تجزیه ادرار یا نمونه گیری ادرار ۲۴ ساعته بررسی سنگ: تجزیه شیمیایی سنگ بررسی توسط اولتراسوند بررسی های رادیونوکلئیک: برای تعیین وجود آسیب کلیوی

داروهای مخدر و ضداسپاسم : برای تسکین اسپاسم و درد خالب داروهای ضد استفراغ برای سنگهای کلسیمی: سدیم بیکربنات، سیترات، تیازیدها برای سنگهای اسید اوریکی: آلوپورینول، سدیم بیکربنات، سیترات برای سنگهای اگزالات: پیرید و کسین، کلستیرامین برای سنگهای سیستین: پنیسیلامین، تیو پرونین

 

________________

۶۹۶ سنگهای اداری لرسنگ کلیه با نفر بولیتاریس)

تا کمولیزیس: برای حل کردن سنگها به وسیله ی داروهای خوراکی یا شستشوی

موضعی با یک ماده شیمیایی حل کننده سنگ از طریق یک مجرای زیرپوستی داخل لگنچه ی کلیه

به لیتوتریپسی (سنگ شکنی): خرد کردن سنگ ها به وسیله ی ابزارهایی با منبع انرژی

خارجی؛ که ممکن است بر اساس اندازه و محل سنگها از سبدهایی برای خارج

کردن سنگ یا از جریان تند مایعات برای شستشو و خارج کردن سنگ استقاده شود.

نه سنگشکنی توسط امواج ضربهای خارج تنهای: قطعه قطعه کردن سنگهای کلیه و قسمت فوقانی حالبه به وسیله ابزارهایی که امواج ضربه ای به وجود میآورنده که بعد از آن قطعات سنگ از طریق ادرار خارج می شود. این روش یک پروسیجر غیرتهاجمی است که یک روزه انجام می شود و یا این که نیاز به یک شب بستری دارد. سنگشکنی از طریق سیستوسکوپی : یک کاتتر سبد دار، از طریق منفذ ادراری ایجاد شده در بالای محل سنگه قرار داده می شود و سپس برای گیر انداختن سنگ در سبد، این کاتتر به پایین هنایت می شود و سنگ از مجرای ادراری بیرون آورده میشود. این پروسیجر در یک مرکز سرپایی و تحت بی حسی موضعی همراه با تجویز آرامبخش و یا بدون تجویز آرامبخش انجام می شود. سنگشکنی از طریق اورتروسکوپی یا خارج کردن سنگهای ادراری در قسمت پایین حالب توسط سبد: یک لوله اندوسکوپی در حالب به طرف بالا هدایت می شود و هنگامی که این لوله به سنگ رسید، از طریق آن یک وسیله کوچکتر (اورتروسکوپ فیبراپتیک) هدایت می شود. این پروسیجر در یک مرکز سرپایی همراه با یک بی حسین موضعی، با یا بدون تجویز آرامبخش انجام می شود. سنگشکنی توسط نفر و سکویی از راه پوست یا خارج کردن سنگ ها به وسیله سید، با یا بدون شستشوی سنگ های خرد شده ایجاد یک برش کوچک در پهلو برای قرار دادن نفروسکوپ، که این روش برای شکستن سنگهای بزرگ (بیش از یک اینچ) به وسیله ی پروب اولتراسونیک (امواج اولتراسوند)، پروب الکتروهیدرولیک (فاصله جرقه الکتریکی)، و یا پروب لیزری (اشعه لیزر) استفاده میشود. ممکن است لوله نفر وستومی را به طور موقت در محل باقی بگذارند و آن را به یک کیسه کوچکه برای خروج ترشحات وصل کنند. این پروسیجر در یک مرکز سرپایی، همراه با یک بیحسی موضعی انجام میشود و نیاز است تا بیمار یک شب در این مرکز بماند.

در فاز

به هیدراسیون (مایعات خوراکی یا وریدی، مصرف روزانه ۱۵ تا ۳۰ لیوان مایعاته برای

خارج شدن سنگهای کوچکتر از mm ۴)

ه رژیم غذایی: رژیم غذایی بر اساس ترکیب سنگ تعیین می شود، قرار دادن کاتتر یا استنت پیشابراه: برای گشاد کردن پیشابراه و ایجاد مسیری برای خروج سنگها

جراحی یور ترولیتوتومی (برش دادن حالب برای خارج کردن سنگ: خارج کردن سنگهایی که نمیتوانند از حالب عبور کنند. این پروسیجر تحت بیهوشی عمومی یا بسی حسی نخاعی انجام می شوند.

 

________________

سنگهای ادراری (سنگ کلیه با نفرولیتاریس ) ۶۹۷

خلاف مراقبت در منزل اطلاعات عفوقفی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. در مورد سنگهای ادراری و علل تشکیل آن توضیح دهید. ترکیب سنگ (مثل اسید .• .اوریک یا کلسیم) را برای بیمار شرح دهید

علایم هشداردهنده هشدار به بیمار تأکید کنید که در صورت بروز هماچوری، سفتی قسمت تحتانی شکم و تهوع مداوم که از جذب کافی مایعات جلوگیری می کند، اقدامات اورژانسی الزامی است.

به علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

9 شروع درد کولیکی o کاهش برونده ادراری هم علایم و شکایات عفونت دستگاه ادراری: فوریت در دفع ادرار، تکرر ادرار،

سوزش ادرار، تب خفیف تا عفونت: قرمزی، گرمی در لمس، حساسیت در لمس rs نشت ترشح در اطراف لوله نفر وستومی ه بیمار را در شناسایی علایم اولیه بیماری (بی قراری، درد، درد پهلو) کمک کنید و به

بیمار توصیه کنید تا در صورت بروز این علایم فوراً پزشک را در جریان قرار دهد.

ه به بیمار آموزش دهید تا از پتو ها یا پدهای گرم بر روی ناحیه مبتلا استفاده کند. o توضیح دهید که ممکن است حمام یا دوش آب گرم به شل شدن (ارام شدن)

عضلات کمک کند، ه به بیمار آموزش دهید که فردی را در نظر داشته باشد، تا در صورتی که درد

شدید بود، او را به بخش اورژانس برساند.

آموزش های ویژه

به اقدامات لازم برای جلوگیری از عود بیماری را شرح دهید: شامل مصرف داروها، رژیم غذایی، مصرف مایعات، تخلیه منظم مثانه و جلوگیری یا درمان سریع عفونتهای دستگاه ادراری چگونگی اندازهگیری و صاف کردن ادرار و تشخیص سنگها را به بیمار آموزش دهید. بر اهمیت نگه داشتن سنگهای دفع شده، برای تجزیه و اطلاع دادن به پزشک و یا پرستار تأکید کنید. بیمار را آگاه کنید که چگونه و از کجا می تواند لوازم مورد نیاز خود را تهیه کند. در صورتی که درخواست شده، چگونگی اندازه گیری وزن مخصوص ادرار را به بیمار آموزش دهید. توضیح دهید که برای کاهش دادن تشکیل سنگ باید وزن مخصوص ادرار زیر ۱/۰۱۰ باشد. در صورتی که بیمار همراه با سوند نفروستومی مرخص می شود، مراقبت از آن را به بیمار آموزش دهید. o لوله نفر وستومی همیشه باید توسط یک چسب، محکم بسته شود.

 

________________

۶۹۸ سگهای اداری اپینگب کلیه با نفرولین پاریس)

در صورتی که آموزش داده شده، پانسمان را تعویض کنید (ممکن است پانسمان روی محل سوند برداشته شود). ادرار را از نظر مقدار، بو و رنگ کنترل کنید و کاهش برونده ادراری و یا قطع جریان ادرار را گزارش کنید. تخلیه ی کیسه ی ادرار باید با روش صحیح انجام شود: دستهایتان را بشویید، محل های اتصال لوله ها را با الکل تمیز کنید، درپوش لوله را بردارید و پس از

• • .قرار دادن درپوش، دوباره دستهای تان را بشویید تعویض کیسهدها برای استفاده در شب نیز طبق پروسیجتر شرع داده شده انجام می شود (میحث «سوند ادراری» را ببینید). هنگام ایستادن و دراز کشیدن، کیسه ادراری را پایین تر از سطح کلیه نگهدارید. در صورتی که سوند نفر وستومی وجود دارد، به بیمار بگویید که در مورد دوش گرفتن و یا حمام کردن با پزشک صحبت کند.

داروها

به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید.

ه بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتهایش، در مورد تواناییها و

محدودیتهای خود صحبت کند.

رژیم غذایی

• بیمار را به افزایش مصرف مایعات صاف (آب، آبمیوه ml/day ۲۵۰۰) تشویق نماییذ. سطح ثابت مصرف مایعات باید ۸ تا ۱۰ لیوان در روز باشد. توضیح دهید که باید از مصرف نوشیدنیهای الکلی پرهیز شود. به بیمار توصیه کنید تا مصرف مایعانی که با شکر و یا دیگر مواد افزودنی شیرین شده را محدود کند، زیرا مصرف این قبیل مایعات می تواند باعث کمک به تشکیل سنگ شود. به تغییرات لازم در رژیم غذایی که بر اساس ترکیب سنگ توصیه می شود را شرح دهید. تم سنگهای کلسیمی: کاهش مقدار مصرف شیر، بستنی، پنیر، ماسته ساردین هاه

کنسرو ماهی آزاد، سبزیجات برگ سبز تیره سنگ های اسید اوریکی: کاهش مصرف گوشت های احشایی (دل و قلوه و جگر ، حبوبات و غلات سبوس دار سنگهای اگزالاتی: کاهش مقدار مصرف سبزیجات (مارچوبه، چغندر، اسفناج، ریواس)، میوه ها (الو، زغال اخته، تمشک)، عصاره ها (زغال اخته، انگور، گریپ فروت)، میوههای مغزدار (بادام، بلادر گیاهی از تیره سماقیان با میوه لوبیایی شکل)، شکلات و کافئین

روشهای جایگزین

ه از آنجا که برخی از روش های درمانی مضر بوده و ممکن است با درمانهای دارویی بیمار تداخل داشته باشند، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این روش های درمانی با پزشک و پرستار خود صحبت کند.

 

________________

برمیم در عوارضی درجه ۶۹۹

بیمار را اگاه کنید که برخی از گیاهان دارویی مثل انواع چای ها ممکن است جهت بهبود علایم مؤثر باشتد. در مورد روشهای مفید جهت کنترل درد مثل تصویرسازی هدایت شده و موسیقی - درمانی صحبت کنید.

مراقبت از افرالد عتسنن

• :در مورد افراد مسن، فرد بیمار و مراقبین او باید بدانند که

• درد در افراد سن، خود را به صورت گیجی و تغییر در وضعیت مغزی نشان میدهد.

• افراد مسن به دلیل کاهش تشنگی و عدم توانایی جهت فراهم کردن مایعات جهت نوشیدن، مستعد دهیدراتاسیون هستند.

مراقبتهای زوانی - اجتیجیانگی

در مورد استراتژی های لازم برای تطابق با تغییر نقش در طی فاز حاد بیماری، با بیمار صحبت کنید. مراقبتهای پیگیری ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفنهای ضروری را دارد، به بیمار یادآوری کنید که وقتی به پزشک مراجعه می کنده نمونه های سنگ را با خود بیاورد. بر اهمیت مراجعه به مراکز پزشکی در هنگام ابتلا به سنگ ه حتی در مسافرت تأکید

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید