مراقبت های تسکینی و آسایشگاهی مرگ در خانه

.

مراقبت های تسکینی و آسایشگاهی عمرگ در خانه Palliative and Hospice Care (Dying at Home)

تعریف: در طی سال های گذشته، رشد چشمگیری در تعداد افراد مبتلا به بیماری مزمن که می خواستند لحظه مرگ در خانه باشند، وجود داشته است. این موضوع باعث افزایش تعداد افراد سالمندی شده است که برای مردن در یک محیط آشنا، تقاضای ترخیص از بیمارستان را نمودهاند. جنبش آسایشگاهها نیز باعت ترویج این مسئله شده است که بیماران

در مراحل انتهایی درخواست کنند تا لحظه مرگ در محیط آشنایی خانه خود باشند.

بیمار و خانواده برای حمایت در مراحل پایانی زندگی، ممکن است برنامه آسایشگاهی و یا برنامه ی سنتی مراقبت در منزل را انتخاب کنند. فراهم کردن اطلاعاتی در رابطه با برنامه ریزی برای مرگ پیشبینی نشده، به بیمار و خانواده در تصمیم گیری برای قبول این مسئولیت کمک می کند.

مراقبتهای آسایشگاهی در مورد بیماران در حال مرگ ارائه می شود و دربرگیرندهی مراقبتهای جسمی، روحی و معنوی است. مراقبت آسایشگاهی، یه یک رویکرد تیمی بین رشته ای برای هریک از قسمتهای ارائه شده در بالا نیاز دارد. این تیم به وسیله ی یک پزشک رهبری می شود و پزشک اولیه، مراقبتهای بیمار را کنترل می نماید. دیگر اعضای تیم شامل پرستار، مددکار اجتماعی، داوطلبین و کمک بیمار است. مراقبتهای آسایشگاهی شامل ۲۴ ساعت مراقبت در هر روز، در ۷ روز هفته می باشد. مراقبت دهندگان اصلی بیمار معمولا اعضای خانواده ی او هستند و تیم آسایشگاهی به آنها در فراهم کردن لوازم مورد نیاز برای مراقبت کمک می کنند.

واژهشناسی

به مرگ پیش بینی شده (مرگ برنامهریزی شده) یعنی زوال تدریجی سیستمهای فیزیکی در بیماران با بیماری غیرقابل درمان، مراقیت از بیمار در حال احتضار در منزل، بر اطمیتان از راحتی و بی دردی بیمار متمرکز میباشد، بر اساس قوانین ایالتی و محلی، مرگههای پیشبینی شده با پزشک هماهنگ می شود و نیاز به در جریان قرار دادن پرسنل اورژانس و مأمور تحقیق در مورد مرگ نمی باشد.

ه مرگ پیش بینی نشده: مرگ ناگهانی در فردی بدون بیماری انتهایی شناخته شده یا با بیماری ناتوان کننده ای که در عین حال مرگ قریب الوقوع او پیشبینی نشده است. بر اساس قوانین ایالتی و محلی، برای این قبیل مرگ ها نیاز است تا پزشک را در جریان قرار داد و با پلیس و مامور تحقیق مرگ تماس گرفت و پرسنل اورژانس را برای انتقال بیمار به مرکز اورژانس محلی مطلع نمود،

 

________________

راهنمای پزشکی برای ارجاع به آسایشگاه بیمار در شرایطی قرار دارد که در انتهای زندگی خود میباشد (برای ۶ ماه یا کمتر)، و بیمار و خانواده ی وی در مورد این وضعیت آگاهی دارند. هدف درمان، تسکین علایم است تا این که درمان قطعی بیماری صورت گیرد. پیشرفت و پیش آگهی بالینی بیمار ثبت می شود.

توجهات لازم هنگام برنامه ریزی برای مرگ پیشبینی شده در منزل ه بر اساس نیازهای خاص بیمار، آموزش های کتبی و شفاهی برای وی و خانوادهاش فراهم کنید و نام و شماره تلفن های پزشک و پرستار را در اختیار آنها قرار دهید تا در صورت بروز سؤال بتوانند تماس بگیرند. در صورت نیاز، بیمار را به خدمات مراقبت بهداشتی در منزل ارجاع دهید. قوانین و مقررات محلی مربوط به پروسیجرهای مرگ پیشبینی شده در منزل را مرور کنید.

ایرنامه ریزیهای ضروری ه با ترتیب دادن یک گفتگوی خانوادگی و بحث در مورد نیازهای لازم و پروسیجرهای مراقبت از بیمار در منزل، خانواده را در فرآیند تصمیم گیری کمک نمایید. خدمات مراقبت در منزل و خدمات اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهید. مه در صورتی که بیمار نمیخواهد هنگام وخیم شدن وضعیت خود به بیمارستان برود، به بیمار و خانوادهاش بگویید نیاز است تا از پزشک دستور «احیا نشود» (DNR) بگیرند. در برخی از حوزه های قانونی، پروسیجرهایی برای بیماران در منزل وجود دارد که به پرسنل اورژانس و دیگر کارکنان حرفهای اجازه میدهد وضعیت DNR قانونی را برای بیمار تشخیص دهند. این قبیل پروسیجرها ممکن است شامل پوشیدن دستبند رسمی DNR یا قرار داشتن یک اعلامیه DNR نزدیک بیمار باشد. بیمار و خانواده را مطلع کنید که این تصمیم در هر زمانی میتواند توسط بیمار لغو شود. به بیمار و خانواده او توصیه کنید داشتن علایق قوی یا رهنمودها، میتواند در برآوردن خواسته های بیمار مؤثر باشد. همچنین تعیین فردی با قدرت وکالت بالا برای سپردن مسئولیت های مالی و قانونی به او می تواند برای بیمار کمک کننده باشد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید