ملانوما سرطان پوست

Melanoma (Cutaneou Melanoma)

تعریف: ملانوما مهمترین شکل تهاجمی سرطان پوست است. ملانوما ششمین سرطان شایع در آمریکا محسوب می شود. متوسط سن هنگام تشخیص، ۳۰ سال می باشد. ملانوما همه گرومهای سنی را مبتلا میسازد اما به ندرت در کودکان اتفاق میافتد.

علل و عوامل خطرزا نوع پوست حساس به آفتاب

پیگمانتاسیون اگزودرمی تاریخچه خانوادگی جالانوما سندرم خال دیسپلاستیک

علایم و نشانهها به ملانوسا در ضایعات جداگانه اتفاق میافتد. به ملانوما در هر جایی از پوست اتفاق میافتد که ممکن است به سادگی توسط خود

فرد مشاهده شود. شناسایی افراد در معرض خطر با استفاده از قانون ABCDE آغاز می شود: 3 A = عشرحم قرینگی B O = حاشیههای غیرمنظم تیم C = تغییر رنگ

 

________________

۴۷۲ سالانوم

(D C = قطر بزرگتر از ۰/۶ سانتیمتر } E = برآمدگی

• متاستاز به کبد، مغز و ریه ها

معاینات و مشاهدات

نمونه برداری

عکس برداری قفسه ی سینه

(CBC

MRI مغز برای رد متاستاز به مغز

سیتی اسکن شکیم و لگن

کالبدشکافی گره های لنفاوی در بیماران مشکوک به درگیری گره لنفاوی

پیشگیری و غربالگری

اجتناب از آفتاب یا محافظت در برابر آفتاب توسط کرم ضدآفتاب با SPF حداقل ۳۰

پوشیدن لباسهای محافظت کننده و کلاه لبه دار

اجتناب از تماس با آفتاب در ساعات وسط روز

پیشگیری دارویی برای ضایعات قبل از بدخیمی: تزریقات BCG

برداشتن وسیع در مراحل اولیه برداشتن الکتیو گرههای لنفاوی در مراحل اولیه مراحل پیشرفته تر؛ برداشتن ضایعات اولیه همراه با برداشتن گرههای لنفاوی کرانیوتومی برای برداشتن متاستاز مغز تراکئوتومی برای برداشتن ضایعات ریوی

شیمی درمانی داکار بازین (DTIC)، کارموستین (BCNU) و تاموکسیفن تعدیل کنندههای پاسخ زیستی: اینترفرون و اینترالوکین رادیوتراپی: برای تسکین نشانه ها در ارگان هایی از قبیل مغز و استخوان درمان با انتقال ژن: ژن درمانی تحریک سیستم ایمنی خود فرد برای پاسخ به تغییرات ساختار ژنتیک در مسلول بدخیم است.

فتق مراقیت در منزل اطلاعات عمومی آزمون کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال، تماس بگیرند. در مورد بیماری، تعلل و عوامل مستعد کننده و مرحله بندی ملانوما برای بیمار شرع

هاسل. برای بیمار در مورد انتخاب های درمانی بر اساس مرحله ملانوما، محل و سایز تومور و بهداشت عمومی بیمار توضیح دهید.

 

________________

مراحل استفاده شده برای ملانتوما

مرحلهی صفر ملائوما فقط در اپیدرم (خارجی ترین لایه ی پوست) مشاهده می شود. مرحله ی صفر ملانوما، در جا نامیده میشود.

مرحله ی I

مرحله ی آخود به دو مرحله ی IA و IB تقسیم می شود.

به مرحله ی IA: تومور ضخامت کمتر از یک میلیمتر داشته و زخمی وجود ندارد.

تومور در ابی درم و لایه ی فوقانی درم قرار دارد. مرحله یا IB : نه ضخامت آن کمتر از یک میلیمتر است و زخم وجود دارد. ممکن است که

داخل درم و بافت های زیرین پوست پخش شده باشد؛ یا:

۱-۲ میلیمتر ضخامت دارد اما زخم وجود ندارد.

مرحله ی با آ|

مرحله ی II خود به سه مرحله ی IIB ،ILA و LIC تقسیم می شود.

• مرحله ی IIA : تومور دارای شرایط زیر است: Q ۱-۲ میلیمتر خسخامت، با زخم: یا: O ۲-۴ میلیمتر ضخامت، بدون زخم. مرحله ی tIB: تومور یکی یا هر دوی شرایط زیر را دارد:

۲-۴ میلیمتر ضخامت، با زخم: یا: ( بزرگتر از ۴ میلیمتر است، اما بدون زخم.

به مرحله ی IHC: تومور بیشتر از ۴ میلیمتر ضخامت دارد، بدون زخم.

مرطلبههای اiff

در مرحله ی سوم، تومور ممکن است که هر اندازه ضخامت با یا بدون زخم را داشته

باشد، و:

ه به یکی یا بیشتر از گرههای لنفاوی دستاندازی نموده باشد؛

ه به نزدیک سیستم لنفاوی دست اندازی نموده باشد اما نزدیک گره لنفاوی نباشد؛

یا: به گره های لنفاوی دستاندازی نموده باشد که آنها درهم باشند (قابل حرکت نباشند)؛ یا: ه تومور ماهوارهای (تومورهای بیشتری که در حدود ۳ میلیمتر رشد میکنند) دیده

می شود و تا نزدیکی گره لنفاوی را درگیر می کند.

مرحله ۲^r در مرحله ی IV تومور ممکن است هر ضخامتی داشته باشد و با یا بدون زخم باشد، ممکن است داخل یک یا تعداد بیشتری گره لنفاوی دستاندازی نموده باشد و ممکن است که در هر یک از قسمتهای بدن پخش شده باشد.

 

________________

۴۷۴ مار نوامل

ه در مورد درمان های تجویز شده ی جراحی، شیمی درمانی و یا پرتودرمانی برای بیمار

توتسیج دهید.

علایم هشدار دهند

به در مورد علایم و نشانه هایی که باید به پزشگ یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید،

به عفونت 8 عوارض جانبی شدید ناشی از شیمی درمانی را تغییرات نورولوژیکا: تغییر در وضعیت ذهنی

آموزش ویژه ه در مورد اهمیت اجتناب از صدمه یا تروما توضیح دهید، ه به بیمار در مورد تهیه وسایل مناسب و کافی برای مراقبت از ضایعات آموزش دهید.

هشدار: توضیح دهید علی رغم درمان موفق، ملانوما ممکن است عود کند. بنابراین بر اهمیت گزارش هرگونه تغییر در خالی، اندازه، شکل و رنگ آن به پزشک و یا پرستار

لبه ها و حاشیه های غیرمنظم دارد. بیش از یک رنگه دارد. اگر یک خال به دو نیمه تقسیم می شود، هر نیمه شکل و رنگ متفاوت دارد. خارش تغییر در پیگمانتاسیون پوست (رنگ) خالهای جدیدی که نزدیک خالهای موجود رشد می کند. تراوش، خونریزی یا زخم

فعالیت به بیمار را تشویق کنید تا با توجه به شغل، تفریحتافت و فعالیت هایش، در مورد تواناییها

و محدودیت های خود صحبت کند. ه نیاز به دوره های استراحت برنامه ریزی شده را یادآوری کنید.

رژیم غذایی اهمیت حفظ رژیم غذایی متعادل، پرکالری و پرپروتئین را بیان کنید. بیمار را به استفاده از وعدههای غذایی کوچک و مکرر تشویق کنید. بیمار را به حفظ هیدراسیون و تغذیه مناسب در طی دوره شدید خمستگی و تب و لرز

در فازهای جایگزین

• از آنجا که بعضی از درمان های مکمل (مانند گیاهان دارویی: کالاموس، پایکولات و ساسافراز که ممکن است کار سینوژنیک باشند) مضر بوده و میتوانند با درمان های تجویز شده برای بیمار تداخل داشته باشتد، لذا بیمار را تشویق کنید تا قبل از این درمان ها با پزشک و یا پرستار خود صحبت کند،

• بیمار را در مورد بعضی درمان های جایگزین که ممکن است درد و عوارض جانبی شیمی درمانی و پرتودرمانی را تسکین دهند آگاه نمایید: می تن ارامی

 

________________

یوگا نماز و توجهات مذهبی تصورات هدایت شده بیوفیدبک

ماساژ

:

:}

مراقبتهای تسالمندی

ه مطمئن شوید که بیمار و خانواده ی او در مورد مرحله بندی و شدت سرطان اطلاعات

کافی دارند و نیز میدانند که بروز ملانوما با افزایش سن افزایش مییابد. توضیح دهید که اگرچه استفاده از روش شیمی درمانی برای سالمندان ایمن است، ولی تغییرات مرتبط با سن در کبد و جریان خون بیمار باعث عوارض جانبی بیشتری

میشود.

مراقبت های پیگیری ه بر اهمیت ملاقاتهای پیگیر برای ارزیابی پزشکی و آزمایشگاهی تأکید کنید.

ارجاعات به بیمار را به گروه های حمایتی محلی ارجاع دهید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید