پلاسما تراپی زخم en


Plasma wound therapy: A novel and effective method for treating various wounds Wounds are one of the common and important medical problems that can have a negative impact on the quality of life of patients. Wounds can be caused by various reasons, such as physical injury, infection, chronic diseases, burns, etc. Some wounds heal easily and quickly, but some others may become chronic and require different and complex treatments. In this article, we intend to introduce a novel and effective method for treating wounds that uses plasma technology. Plasma wound therapy is a treatment method that uses cold plasma, a fourth state of matter, to accelerate and improve the healing process of various wounds, including diabetic, burn, and chronic wounds. What is plasma? Plasma is an ionized substance that consists of electrons, ions, atoms, molecules, and various reactive species. Plasma can be considered as the fourth state of matter, which is created by adding energy to gas. Plasma is seen in nature in different conditions, such as lightning, fire, stars, etc. Plasma is also produced in the laboratory using electric or magnetic energy sources. Plasma can be divided into two types: hot and cold. Hot plasma is plasma that has the same and very high temperature of all its components. Cold plasma is plasma that has different and relatively low temperatures of its components. Electrons in cold plasma have a higher temperature, while atoms and molecules are at room temperature or slightly higher. Cold plasma has various properties and applications that we will discuss in the following. How is plasma wound therapy done? Plasma wound therapy is a non-contact treatment method that creates various effects by applying cold plasma to the wound surface. Plasma wound therapy is done using special devices that produce plasma using electric energy. These devices can be of different types, such as plasma jet, DBD (dielectric barrier discharge) plasma devices, ED (electrode) plasma devices, etc. These devices ̣create a potential difference between an electrode and the wound surface, producing plasma. Plasma transfers electrons and reactive species to the wound surface, creating various effects on it. These effects include antimicrobial, coagulation, growth factor and collagen stimulation, inflammation and pain reduction, and local immunity enhancement. These effects cause the wound healing process to be faster and better. Plasma wound therapy is usually done in short and multiple sessions. The duration and number of sessions depend on the type and severity of the wound. Plasma wound therapy can be used as an independent or complementary treatment method with other methods such as dressing, medication, and surgery. What types of wounds are suitable for plasma wound therapy? Plasma wound therapy is suitable for various types of wounds, but especially for wounds that have infection, bleeding, inflammation, or incomplete healing. Some of the wounds that can benefit from plasma wound therapy are:
  • Diabetic wounds: These wounds are usually hard and long to heal due to vascular, nervous, and immune disorders in diabetic patients and have the risk of infection and serious complications. Plasma wound therapy can improve the healing process of diabetic wounds by killing bacteria, stimulating angiogenesis, and increasing the secretion of growth factors¹².
  • Pressure ulcers: These wounds are caused by constant pressure on specific points of the body, such as bones, joints, and skin, and may damage deep tissues as well. Plasma wound therapy can accelerate the healing process of pressure ulcers by reducing inflammation, pain, and edema, and stimulating epithelialization and collagen synthesis³⁴.
  • Burns: These wounds are caused by contact with heat, electricity, chemicals, or radiation, and may damage superficial or deep skin tissues. Plasma wound therapy can improve the healing process of burns by coagulating blood, killing bacteria, and stimulating angiogenesis and epithelialization .
  • Surgical or accidental wounds: These wounds are caused by cutting, scratching, or piercing the skin or underlying tissues, and may have bleeding, infection, or scarring. Plasma wound therapy can accelerate the healing process of surgical or accidental wounds by coagulating blood, killing bacteria, and stimulating growth factors and collagen synthesis .
پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید