مشاوره اختصاصی

مشاوره پیشرفته و اختصاصی توسط پرستار دوره دیده و زیر نظر پزشک فوق تخصص مراقبت های ویژه