اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

شماره تماس 09120059441

شماره واتس آپ :09120059441

شماره تلگرام :09120059441

پگ معده

پگ معده PEG

 

PEG  یعنی باز کردن راهی به معده از طریق پوست توسط آندوسکوپی جهت رساندم مستقیم مواد غذایی و دارو ها به معده بیمار میباشد . PEG  برای بیمارانی استفاده میشود که مشکل بلع به مدت 14 روز را دارند و در این مدت از لوله ی معده استفاده میکنند . PEG  معمولا دایمی بوده و به صورت طولانی مدت استفاده میشود

مزایای PEG   :

این روش نسبت به روش های دیگر تغذیه معده کم خطر تر میباشد

نسبت به لوله بینی معده به خوبی تحمل میشود و عوارض کمی ایجاد میکند

میزان اقامت بیمار در بیمارستان را کاهش میدهد .

 میزان آسپیراسیون (ورود ترشحات معده به داخل ریه ) در این روش کمتر است .

باعث بهبود تغذیه میشود

مراقبت بیمار در منزل را امکان پذیر میکند

 

ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG در ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎر:

ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﺎر، ﭘﺰﺷک ﻟﻮﻟﻪ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ی PEG را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن وارد ﻣﻌﺪه ﻛﺮده و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ، از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم
ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG :

اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 • ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ
 • آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن (ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ، ﻏﺬا ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ راه ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر)
 • ﭘﺮﻓﻮراﺳﻴﻮن روده، ﻓﻴﺴﺘﻮل ﮔﺎﺳﺘﺮو ﻛﻮﻟﻮن (ﺳﻮراخ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪه و روده)
 • ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﻴﺖ، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ (ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ در داﺧﻞ ﺑﺪن)، وﺟﻮد ﻧﺸﺖ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ
 • ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ، ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل

نکاتی که در مورد PEG  گزاری باید رعایت شود

 • ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEGﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • ﻧﺸﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮﺷﺤﺎت از اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ PEG در ۲۴ اﻟﻲ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
 • ﺣﻤﺎم ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ PEG اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺨﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎی وی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش، ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.
 • ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺤﻞ، ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﻟﻮﻟﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ، ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد.
 • ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ای، ﻣﺸﺎوره ی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 • در دو روز اول ﺑﻌﺪ از ﺟﺎ ﮔﺬاری، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺧﻔﻴﻔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﺗﻌﺒﻴﻪ ی ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼت ﺑﻮده و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ داروی ﺿﺪ درد (ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ) ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 • ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎر از اﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ۲ اﻟﻲ ۳ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آوردن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻜﺸﺪ.
 • اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ (ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺴﺪاد، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ۳۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد).
 • ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺮﺻﻬﺎ و ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﻛﺮده ودر آب وﻟﺮم ﺣﻞ ﻧﻤﻮد (ﻣﮕﺮ در ﻣﻮراد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز).
 • ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ۳۰ اﻟﻲ ۶۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن، ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ۴۵ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ).
 • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 • ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ، از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻛﻤﺘﺮی در داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 • ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤﺖ، وارد ﺳﺮﻧﮓ ﺷﻮد و از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻳﺎ زور ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻜﺎری و ﻛﺸﻴﺪن ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎر و ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﭘﻴﭻ دادن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ی ﺗﻐﺬﻳﻪ ای، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.
 • ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG در ﻣﺪت ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از در آوردن ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

https://www.aparat.com/v/dNHAm

پرسش و پاسخ :

آیا این عمل نیاز به بیهوشی دارد ؟

این عمل نیاز به بیهوشی عمومی ندارد و با بیهوشی خفیف با تزریق ضد درد و آرامبخش قابل انجام است

آیا با PEG  میتوان بیمار را ترخیص کرد ؟

بله این روش باعث بهبود روند بیماری میگردد و سریعتر ترخیص میگردد

این عمل در کجا انجام میگردد؟

در اتاق آندوسکوپی و با تجهیزات کامل قلبی و تنفسی انجام میگردد

آیا همراه بیمار میتواند از این روش تغذیه بیمار را انجام دهد ؟

با آموزش های لازم

از چه مواد غذایی میتوان استفاده کرد ؟

ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و دﻣﺎی ﻓﺮﻣﻮﻻی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

پگ معده بوستون چیست ؟

پگ معده بوستون ساخت کشور آمریکا میباشد و جنس کاملا سلیکونی میباشد .  پگ معده بوستون بصورت تک دکمه ای بوده و بالای معده و در مری قرار میگیرد و برای بیمارانی که مشکل در تغذیه دهانی دارند استفاده میشود . 

قیمت پگ معده بستون چقدر است ؟ 

با توچه به نواسانات دلار قیمت های فروش پگ معده بستون متفاوت بوده و قیمت در حدود 1400000 تومان میباشد 

آیا برای کارگزاری پگ معده بستون نیاز به اتاق عمل هست ؟

ایت عمل در بخش گوارش و با دستگاه آندوسکوپ بدون بیهوشی کامل و با تزریق آرامبخش و ضد درد انجام میگردد

عوارض پگ معده بستون  چیست ؟

عفونت / خونریزی /انسداد / نکروز بافتی /التهاب مری و معده 

آیا میتوان پگ معده را در منزل خارج کرد ؟

به هیچ عنوان نباید پگ های معده را د رمنزل خارج کرد بلکه این پروسیجر نیاز به آندوسکوپی و در مراکز گوارش انجام گردد. 

چه کسی پگ معده را خارج میکند ؟

توسط متخصص گوارش خارج سازی پگ انجام میگردد 

برای اطلاعات بیشتر در مورد معده PEG و سوالات پرستاری خود به سایت www.simorghteb.com    و یا از تهران و شماره ثابت با     9092305875    تماس حاصل فرمایید .