پگ معده

پگ معده PEG

PEG  یعنی باز کردن راهی به معده از طریق پوست توسط آندوسکوپی جهت رساندم مستقیم مواد غذایی و دارو ها به معده بیمار میباشد . PEG  برای بیمارانی استفاده میشود که مشکل بلع به مدت 14 روز را دارند و در این مدت از لوله ی معده استفاده میکنند . PEG  معمولا دایمی بوده و به صورت طولانی مدت استفاده میشود

مزایای PEG   :

این روش نسبت به روش های دیگر تغذیه معده کم خطر تر میباشد

نسبت به لوله بینی معده به خوبی تحمل میشود و عوارض کمی ایجاد میکند

میزان اقامت بیمار در بیمارستان را کاهش میدهد .

 میزان آسپیراسیون (ورود ترشحات معده به داخل ریه ) در این روش کمتر است .

باعث بهبود تغذیه میشود

مراقبت بیمار در منزل را امکان پذیر میکند

ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG در ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎر:

ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﺎر، ﭘﺰﺷک ﻟﻮﻟﻪ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ی PEG را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن وارد ﻣﻌﺪه ﻛﺮده و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ، از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 


 

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG :

اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 • ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ
 • آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن (ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ، ﻏﺬا ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ راه ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر)
 • ﭘﺮﻓﻮراﺳﻴﻮن روده، ﻓﻴﺴﺘﻮل ﮔﺎﺳﺘﺮو ﻛﻮﻟﻮن (ﺳﻮراخ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪه و روده)
 • ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﻴﺖ، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ (ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ در داﺧﻞ ﺑﺪن)، وﺟﻮد ﻧﺸﺖ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ
 • ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ، ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل

 

نکاتی که در مورد PEG  گزاری باید رعایت شود

 • ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEGﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • ﻧﺸﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮﺷﺤﺎت از اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ PEG در ۲۴ اﻟﻲ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
 • ﺣﻤﺎم ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ PEG اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺨﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎی وی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش، ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.
 • ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺤﻞ، ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﻟﻮﻟﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ، ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد.
 • ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ای، ﻣﺸﺎوره ی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 • در دو روز اول ﺑﻌﺪ از ﺟﺎ ﮔﺬاری، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺧﻔﻴﻔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﺗﻌﺒﻴﻪ ی ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼت ﺑﻮده و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ داروی ﺿﺪ درد (ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ) ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 • ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎر از اﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ۲ اﻟﻲ ۳ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آوردن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻜﺸﺪ.
 • اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ (ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺴﺪاد، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ۳۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد).
 • ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺮﺻﻬﺎ و ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﻛﺮده ودر آب وﻟﺮم ﺣﻞ ﻧﻤﻮد (ﻣﮕﺮ در ﻣﻮراد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز).
 • ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ۳۰ اﻟﻲ ۶۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن، ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ۴۵ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ).
 • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 • ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ، از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻛﻤﺘﺮی در داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 • ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤﺖ، وارد ﺳﺮﻧﮓ ﺷﻮد و از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻳﺎ زور ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻜﺎری و ﻛﺸﻴﺪن ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎر و ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﭘﻴﭻ دادن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ی ﺗﻐﺬﻳﻪ ای، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.
 • ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG در ﻣﺪت ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از در آوردن ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ترمیم پگ معده

مقلات پگ معده

کنفرانس های دانشجوی 

عکس های پگ معده

فیلم های پگ معده

محصولات جانبی پگ

https://www.aparat.com/v/dNHAm

 

پرسش و پاسخ :

آیا این عمل نیاز به بیهوشی دارد ؟

این عمل نیاز به بیهوشی عمومی ندارد و با بیهوشی خفیف با تزریق ضد درد و آرامبخش قابل انجام است

آیا با PEG  میتوان بیمار را ترخیص کرد ؟

بله این روش باعث بهبود روند بیماری میگردد و سریعتر ترخیص میگردد

این عمل در کجا انجام میگردد؟

در اتاق آندوسکوپی و با تجهیزات کامل قلبی و تنفسی انجام میگردد

آیا همراه بیمار میتواند از این روش تغذیه بیمار را انجام دهد ؟

با آموزش های لازم

از چه مواد غذایی میتوان استفاده کرد ؟

ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و دﻣﺎی ﻓﺮﻣﻮﻻی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

پگ معده بوستون چیست ؟

پگ معده بوستون ساخت کشور آمریکا میباشد و جنس کاملا سلیکونی میباشد .  پگ معده بوستون بصورت تک دکمه ای بوده و بالای معده و در مری قرار میگیرد و برای بیمارانی که مشکل در تغذیه دهانی دارند استفاده میشود . 

قیمت پگ معده بستون چقدر است ؟ 

با توچه به نواسانات دلار قیمت های فروش پگ معده بستون متفاوت بوده و قیمت در حدود 1400000 تومان میباشد 

آیا برای کارگزاری پگ معده بستون نیاز به اتاق عمل هست ؟

ایت عمل در بخش گوارش و با دستگاه آندوسکوپ بدون بیهوشی کامل و با تزریق آرامبخش و ضد درد انجام میگردد

عوارض پگ معده بستون  چیست ؟

عفونت / خونریزی /انسداد / نکروز بافتی /التهاب مری و معده 

آیا میتوان پگ معده را در منزل خارج کرد ؟

به هیچ عنوان نباید پگ های معده را د رمنزل خارج کرد بلکه این پروسیجر نیاز به آندوسکوپی و در مراکز گوارش انجام گردد. 

چه کسی پگ معده را خارج میکند ؟

توسط متخصص گوارش خارج سازی پگ انجام میگردد 

برای اطلاعات بیشتر در مورد معده PEG و سوالات پرستاری خود به سایت www.simorghteb.com    و یا از تهران و شماره ثابت با     9092305875    تماس حاصل فرمایید .

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
 • سرپرستار
  سید ضیاء حسینی1/12/2022 7:19:01 PM
  سلام تشکر از مطالب بسیار عالی
  گاهی با مشکل خروج محتویات معده از اطراف پگ مواجه میشویم ایا درمان خاصی دارد به جز سچور پوست محل پگ
 • تعویض پگ
  سجاد تقی زاده12/1/2021 7:51:09 PM
  برای تعویض پگ،باید کامل تعویض شود ویا فقط لوله ان تعویض میشود؟
ارسال نظر
امتیاز بدهید
12 نفر به اين صفحه راي داده اند